Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden

Van Vught Rioleringen, Tilburg.

 

Artikel 1, Toepasselijkheid.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en diensten van of door Van Vught Rioleringen gevestigd te Tilburg, hierna aan te duiden als:” Van Vught Rioleringen”.

Onder “opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Van Vught Rioleringen te Tilburg opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden.

 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Van Vught Rioleringen en een opdrachtgever waarop Van Vught Rioleringen deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Van Vught Rioleringen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van Vught Rioleringen en opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 2, Offerte.

1. De door Van Vught Rioleringen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Van Vught Rioleringen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. De bevestiging tot het aangaan van een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door Van Vught Rioleringen te Tilburg uitdrukkelijk is aanvaard en (schriftelijk) is bevestigd, is deze voor Van Vught Rioleringen bindend.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Vught Rioleringen niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

5. Alle aanbiedingen zijn exclusief BTW en gebaseerd op uitvoering van de te verrichten werkzaamheden op normale werkdagen en normale werktijden, welke gelden van 8.00 – 17.00 uur met inachtneming van 1 uur pauze.

6. Tenzij tussen opdrachtgever en Van Vught Rioleringen anders overeengekomen, worden de in rekening gebrachte uren berekend vanaf het tijdstip van vertrek standplaats (zijnde het bedrijfsterrein van Van Vught Rioleringen, Bundersestraat 45, Tilburg.) tot aankomst op de standplaats van het te verrichten werk.

7. Voor wachturen die voor Van Vught Rioleringen ontstaan als gevolg van door opdrachtgever c.q.(door de opdrachtgever ingeschakelde) derden te verrichten werkzaamheden, dan wel ontstaan door omstandigheden die aan de opdrachtgever c.q. de door opdrachtgever ingeschakelde derden te (ver-)wijten zijn, is de opdrachtgever aan Van Vught Rioleringen een geldelijke vergoeding verschuldigd, gelijk aan het gebruikelijke door Van Vught Rioleringen aan opdrachtgever in rekening te brengen loonkosten, huurprijs materieel en materiaalkosten. De opdrachtgever dient deze vergoeding van deze wachturen binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen.

8. Onder overuren wordt voorts het volgende verstaan:

– maandag t/m vrijdag van 19:00 uur tot 24:00 uur.

– maandag t/m vrijdag van 24:00 uur tot 07:00 uur.

– zaterdag van 07:00 uur tot 18:00 uur

– zaterdag vanaf 18:00 uur tot zondag 24;00 uur.

Overuren worden verrekend aan de tarieven van de op dat moment geldende prijslijst. Het zondagtarief telt voor Zon- en Feestdagen.

9. Het hiervoor in lid 7 gestelde geldt tevens voor het uurtarief van het materieel dat door Van Vught Rioleringen ter beschikking wordt gesteld.

10. Het eerste uur dient altijd volledig voldaan te worden.

 

Artikel 3, Tekeningen, bestekken etc.

1. Tekeningen, technische omschrijvingen, bestekken, ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de overeenkomst, indien en voor zover in de overeenkomst daarnaar is verwezen. Indien de tekening afwijkt van de technische omschrijving en/of het bestek prevaleert de technische omschrijving c.q. het bestek.

2. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, bestekken en berekeningen die door Van Vught Rioleringen of in haar opdracht is vervaardigd, blijven eigendom van Van Vught Rioleringen

3. Indien de voormelde tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, bestekken en berekeningen door Van Vught Rioleringen of in haar opdracht is vervaardigd in het kader van een door Van Vught Rioleringen gedane offerte en opdrachtgever de opdracht (uiteindelijk) niet aan Van Vught Rioleringen verstrekt, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na afwijzing, dan wel binnen 14 dagen nadat de offertetermijn als gevolg van artikel 3 lid 1 van deze algemene voorwaarden vervallen is, franco aan Van Vught Rioleringen te worden teruggezonden.Indien opdrachtgever dit nalaat, is hij aan Van Vught Rioleringen een direct opeisbare vergoeding verschuldigd voor de kosten van ontwerp en vervaardiging van de tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, bestekken en berekeningen. Onverlet echter het recht van Van Vught Rioleringen om van opdrachtgever een vergoeding te vorderen voor alle overige met de offerte verband houdende gemaakte kosten.

 

Artikel 4, Uitvoering van de overeenkomst.

1. In de overeenkomst wordt de datum van de aanvang van het werk vastgelegd. Indien dat niet is vastgelegd heeft als aanvangsdatum van het werk te gelden de dag waarop Van Vught Rioleringen feitelijk met de werkzaamheden aanvangt.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Van Vught Rioleringen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Van Vught Rioleringen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Van Vught Rioleringen is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Van Vught Rioleringen kenbaar behoorde te zijn.

4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Van Vught Rioleringen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5. Indien door Van Vught Rioleringen of door Van Vught Rioleringen ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Opdrachtgever vrijwaart Van Vught Rioleringen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5, Wijziging van de overeenkomst.

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Van Vught Rioleringen zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Van Vught Rioleringen de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Van Vught Rioleringen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

 

Artikel 6, Verplichtingen Van Vught Rioleringen.

1. Van Vught Rioleringen verplicht zich in te spannen om het werk zo goed en deugdelijk mogelijk als redelijkerwijs kan worden verwacht, uit te voeren.

2. Van Vught Rioleringen stelt zich zoveel als mogelijk op de hoogte van de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde voorschriften en beschikkingen van overheidswege. Van Vught Rioleringen is echter niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden wat dat betreft. Opdrachtgever is gehouden Van Vught Rioleringen dienaangaande juist en tijdig te informeren.

 

Artikel 7, Aansprakelijkheid Van Vught Rioleringen.

1. Van Vught Rioleringen is niet aansprakelijk voor eventueel aan het werk of eigendommen van opdrachtgever (of derden) ontstane schade, zoals aan leidingen en/of kabels, als gevolg van werkzaamheden door Van Vught Rioleringen of door haar ingeschakelde derden. Evenmin is zij aansprakelijk voor het nazakken van straatwerk na voltooiing van de werkzaamheden, tenzij wettelijke bepalingen de uitsluiting van deze aansprakelijkheid verhinderen.

2. Voor zover door dwingend rechterlijke regelingen of bepalingen niet anders is bepaald, vrijwaart opdrachtgever Van Vught Rioleringen van elke aansprakelijkheid voor schade, welke tijdens of als gevolg van de in het kader van de overeenkomst door of namens Van Vught Rioleringen werkzaamheden door derden worden geleden.

3. De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor en het volledige risico van de door of namens hem voorgeschreven/gehanteerde constructies, werkwijzen (daaronder begrepen de invloed die daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend) orders en bouwstoffen, materialen, tekeningen en hulpmiddelen.

Van Vught Rioleringen zal de opdrachtgever wel zoveel mogelijk wijzen op de door haar geconstateerde onvolkomenheden in door de opdrachtgever voorgeschreven gehanteerde constructies en werkwijzen, evenals op gebreken in door de opdrachtgever ter beschikking gestelde bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen, indien dat aan de orde mocht zijn.

Van Vught Rioleringen is echter niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden dienaangaande. Opdrachtgever is dan ook gehouden Van Vught Rioleringen te vrijwaren van elke schade – bij wie deze ook mocht opkomen – die als gevolg van eventueel ondeugdelijk gebleken materiaal, werkwijzen en/of constructies mocht ontstaan.

4. In die gevallen waarin Van Vught Rioleringen desondanks toch aansprakelijk mocht worden gesteld met betrekking tot onvoldoende of onjuiste uitvoering van aan haar opgedragen werkzaamheden, of niet behoorlijke vervulling van haar contractuele of wettelijke verplichtingen, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot de schade aan de door Van Vught Rioleringen geleverde goederen.

5. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, direct of indirect veroorzaakt, is uitgesloten.

6. De door Van Vught Rioleringen verschuldigde schadevergoeding zal nimmer het bedrag van de aannemingssom, althans het totale offertebedrag, te boven gaan.

 

Artikel 8, Verplichtingen van de opdrachtgever; Aansprakelijkheid tegenover Van Vught Rioleringen.

1. De opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat Van Vught Rioleringen tijdig kan beschikken:

 • over de voor de opzet van het te verrichten werk benodigde gegevens (zoals tekeningen, technische omschrijvingen en/of bestekken) en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) e.e.a. op aanwijzing van Van Vught Rioleringen.
 • over het gebouw, het terrein of het water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd, meer speciaal daaronder begrepen de deugdelijke toegang tot het werk, zowel voor mens als materieel. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de voor het werk vereiste verkeersafzettingen mits is overeengekomen dat Van Vught Rioleringen daarvoor zou zorgdragen
 • over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, afvalstoffen, materialen en werktuigen
 • over afdoende aansluitingsmogelijkheden met voldoende capaciteit voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde energie binnen een straal van 50 meter.
 • over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen

2. De kosten van de in verband met de uitvoering van de opdracht benodigde elektriciteit, gas en water is voor rekening van opdrachtgever.

3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, dan die tot de werkzaamheden van Van Vught Rioleringen behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk door Van Vught Rioleringen daarvan geen vertraging ondervindt, dan wel Van Vught Rioleringen als gevolg hiervan schade lijdt. Voor het geval de hiervoor bedoelde vertraging en/of schade mocht ontstaan, is opdrachtgever gehouden de kosten van de extra inspanningen en/of werkzaamheden conform de aanvaardde offerteprijzen en (zo nodig) met inachtneming van het in artikel 2 sub 7 en 8 bepaalde, aan Van Vught Rioleringen (of door deze ingeschakelde derden) te vergoeden.

4. Voor rekening en risico van opdrachtgever komen de kosten en/of schade, verband houdende met (de verwijdering van) in het werk blijkende obstakels, zoals onvoorziene funderingen en/of kabels en/of leidingen, die tot vertraging en/of extra werkzaamheden leiden in de uitvoering van de opdracht, daaronder begrepen de als gevolg daarvan ontstane extra kosten en schade aan het werk, materieel, materialen en werknemers van Van Vught Rioleringen en/of door Van Vught Rioleringen ingeschakelde derden.

5. Voor rekening en risico van opdrachtgever komen tevens:

 • Het vast komen zitten van de slang tijdens het doorspuiten van de riolering, te wijten aan defecten aan het (onderliggend) rioolstelsel of te wijten aan de slechte staat waarin het riool zich bevindt. Tevens komen voor zijn rekening de kosten die gemoeid zijn met alle extra handelingen, materiaalkosten en arbeidstijd die nodig is om de betreffende slang weer los te krijgen;
 • Mogelijke vervuiling van de woning en/of andere ruimten die ontstaat als gevolg van het doorspuiten onder hoge druk;
 • Schade veroorzaakt door het ontstoppen van afvoerleidingen die constructief niet in orde zijn of waaraan gebreken zijn;
 • Schade veroorzaakt gedurende het verhelpen van verstoppingen die veroorzaakt zijn door voorwerpen of producten welke verharden (bv. cement, caustic soda enz.) en die in de leidingen zijn gekomen, waardoor de leidingen niet meer te ontstoppen zijn met behulp van de in de servicewagen van Van Vught Rioleringen beschikbare apparatuur zoals frees- en hogedrukreinigingsmachines;

6. Voor rekening van opdrachtgever komen de transport-, stort- en verwerkingskosten van de door Van Vught Rioleringen bij de uitvoering van de opdracht verwijderde (afval)stoffen. Deze kosten zullen door Van Vught Rioleringen als gescheiden post in rekening worden gebracht.

7. Voor rekening en risico van opdrachtgever komen de kosten, verband houdende met de directe en/of indirecte invloed van de weersgesteldheid op (de voortgang van) de werkzaamheden (zoals bij: wateroverlast door regenval, hoge waterstand van rivieren die in het gebied waar de werkzaamheden worden uitgevoerd stromen), evenals de als gevolg daarvan ontstane schade aan het werk, materieel, materialen en werknemers van Van Vught Rioleringen en/of door Van Vught Rioleringen ingeschakelde derden.

8. Voor rekening en risico van opdrachtgever komt de directe en/of indirecte invloed van mechanische afwatering en/of drukriolering op (de voortgang van) de werkzaamheden, daaronder begrepen de als gevolg daarvan ontstane extra kosten en schade aan het werk, materieel, materialen en werknemers van Van Vught Rioleringen, door Van Vught Rioleringen ingeschakelde derden.

 

Artikel 9, Onwerkbaar Weer.

Partijen treffen een regeling in geval van onwerkbaar weer. Bij gebreke daarvan is het risico hiervan voor opdrachtgever, tenzij en voor zover Van Vught Rioleringen terzake van vorstverlet of soortgelijke omstandigheden op een vergoeding door derden aanspraak kan maken. Indien niet tijdig afbesteld komen de kosten van het gemaakte transport voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 10, Overmacht.

1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, dat niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Mochten al vóór het intreden van een dergelijke omstandigheid door Van Vught Rioleringen prestaties zijn verricht dan is opdrachtgever gehouden de kosten daarvan aan Van Vught Rioleringen te voldoen. Van Vught Rioleringen zal de betreffende kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 11, Bouwstoffen en materialen.

1. Alle eventueel door de opdrachtgever aan te leveren en door Van Vught Rioleringen te verwerken bouwstoffen en materialen moeten van goede kwaliteit zijn, geschikt voor het beoogde gebruik en voldoen aan de daartoe gebruikelijke c.q. wettelijke eisen en overheidsvoorschriften.

De opdrachtgever heeft in te staan voor de juiste soort, kwaliteit en hoeveelheid van de door hem aan Van Vught Rioleringen of aan door Van Vught Rioleringen ingeschakelde derden ter beschikking te stellen bouwstoffen en materialen. Van Vught Rioleringen is niet aansprakelijk tegenover opdrachtgever indien mocht blijken dat de door opdrachtgever voorgeschreven materialen en bouwstoffen op enigerlei wijze niet voldoen.

2. Van Vught Rioleringen (en/of eventueel door haar ingeschakelde derden) is(zijn) niet gehouden deze te gebruiken bouwstoffen en materialen te onderzoeken en/of te keuren. De opdrachtgever kan indien hij dit wenst – de door Van Vught Rioleringen te gebruiken bouwstoffen en materialen wel laten keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd (of, indien overeengekomen, op monsters) of, indien de voortgang van het werk dat niet verhindert, bij de eerste gelegenheid daarna.

3. Indien de opdrachtgever de bouwstoffen en materialen niet keurt of laat keuren, geldt tussen partijen dat opdrachtgever deze de bouwstoffen en materialen stilzwijgend heeft goedgekeurd.

4. Voor het geval partijen over de kwaliteit van de bouwstoffen en materialen van mening verschillen, zijn zij bevoegd de bouwstoffen en materialen door een door beiden te benoemen onafhankelijke deskundige te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen voor rekening opdrachtgever.

5. Voor de aangevoerde bouwstoffen en materialen draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging vanaf moment waarop deze op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd zijn aangevoerd.

6. Zowel opdrachtgever als Van Vught Rioleringen kunnen in geval van afkeuring van bouwstoffen of materialen vorderen dat een, in onderling overleg genomen en door beide partijen gewaarmerkt en verzegeld, monster wordt bewaard.

7. Alle bouwstoffen en materialen worden door Van Vught Rioleringen voor rekening van de opdrachtgever afgevoerd.

8. De uit het werk komende bouwstoffen en materialen, waarvan opdrachtgever heeft verklaard dat hij deze wenst te behouden, dienen door deze van het werk te worden verwijderd. Opdrachtgever dient Van Vught Rioleringen schriftelijk van deze wens op de hoogte te stellen.

 

Artikel 12, Werkbonnen.

1. Medewerkers van Van Vught Rioleringen vullen werkbonnen in en dienen deze in bij de opdrachtgever, mocht hij daarom vragen en aanwezig zijn.

Hierin wordt onder meer aantekening gemaakt van:

 • de uitgevoerde werkzaamheden.
 • het aantal gewerkte uren, inclusief reis en/of transporttijden.
 • indien van toepassing, de hoeveelheid af te voeren afval.
 • soort en aantal van ingezet materieel en werkzame personen.
 • de verwerking van bouwstoffen en materialen.

2. Indien de werkbon door de opdrachtgever wordt afgetekend, bevestigt hij hiermee de volledige juistheid van de inhoud. Hetzelfde geldt voor een door de opdrachtgever afgetekende opdrachtbon.

3. Indien de opdrachtgever niet binnen 10 dagen na indiening van de werkbon aan Van Vught Rioleringen heeft medegedeeld dat deze onjuistheden bevat, geldt het op de werkbon vermelde als juist.

 

Artikel 13, Oplevering, onderhoudstermijn.

1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:

 • Wanneer Van Vught Rioleringen hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan de opdrachtgever kennis gegeven heeft van de voltooiing van het werk en opdrachtgever het werk mondeling dan wel schriftelijk heeft goedgekeurd
 • Bij ingebruikneming van het werk door opdrachtgever of de rechthebbende met dien verstande dat door de ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

2. Kleine gebreken, die binnen de in artikel 13 lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van goedkeuring, dan wel tot enige gerechtvaardigde opschorting.

3. Bij onthouding van de goedkeuring van (een deel van) het werk is de opdrachtgever verplicht hiervan binnen 14 dagen na de eerste oplevering schriftelijk mededeling te doen aan Van Vught Rioleringen onder opgaaf van de redenen hiervoor. Indien de opdrachtgever Van Vught Rioleringen niet binnen deze termijn schriftelijk heeft geïnformeerd, geldt het werk als goedgekeurd.

4. Van Vught Rioleringen zal de in artikel 13 lid 2 bedoelde kleine gebreken, evenals de alsnog aan de dag getreden gebreken die binnen dertig dagen na oplevering schriftelijk te hare kennis zijn gebracht, zo spoedig mogelijk herstellen. Deze werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever, voor zover dit niet het herstel van uitvoeringsfouten betreft.

5. Na de in het lid genoemde termijn, vervalt de aansprakelijkheid van Van Vught Rioleringen voor tekortkomingen aan het werk behoudens indien een geval als voorzien in artikel 7A:1645 BW zich voordoet dan wel indien het werk een verborgen gebrek bevat en Van Vught Rioleringen daarvan binnen 8 weken na ontdekking schriftelijk mededeling is gedaan.

6. Kleine gebreken, die binnen de in artikel 13 lid 4 bedoelde termijn kunnen worden hersteld, dienen schriftelijk te worden medegedeeld opdat herstel door Van Vught Rioleringen kan plaatsvinden. Het inschakelen van een ander bedrijf voor bovenstaand herstel komt voor rekening van opdrachtgever, welke rekening niet kan worden verrekend met werkzaamheden welke Van Vught Rioleringen heeft verricht.

 

Artikel 14, Betalingen.

1. De opstelling van de facturen vindt plaats op basis van de ingezonden werkbonnen en/of goedgekeurde offerten.

2. Indien geen vast bedrag wordt overeengekomen, zal het bedrag worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Van Vught Rioleringen, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.

3. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht. Deze kosten zullen elke maand, op de eerste werkdag van elke kalendermaand na de maand waarin de kosten zijn gemaakt, in rekening worden gebracht.

4 .Indien betaling van voorgaande termijnen nog niet zijn voldaan is Van Vught Rioleringen gerechtigd om de werkzaamheden te staken tot het moment waarop alle opeisbare termijnen zijn voldaan, zonder dat een ingebrekestelling vereist zal zijn en onverminderd het recht van Van Vught Rioleringen tot opvoering van kosten, schaden en interesten, die van de door Van Vught Rioleringen ingeschakelde derden daaronder begrepen.

5. Betaling van het aan Van Vught Rioleringen toekomende saldo dient plaats te vinden uiterlijk dertig dagen na de dag dat Van Vught Rioleringen de eindafrekening heeft ingediend. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

6. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke en handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke en handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Van Vught Rioleringen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8. Van Vught Rioleringen heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Van Vught Rioleringen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.Van Vught Rioleringen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

9. Van Vught Rioleringen behoud het recht om het bedrag te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en een dergelijke zaak niet toerekenbaar is aan Van Vught Rioleringen, dat in redelijkheid niet van Van Vught Rioleringen mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.

 

Artikel 15, Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Van Vught Rioleringen geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapportage’s, schetsen, tekeningen, dvd’s, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Van Vught Rioleringen totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Van Vught Rioleringen gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Van Vught Rioleringen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade evenals tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

5. Door Van Vught Rioleringen geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

6. Voor het geval dat Van Vught Rioleringen zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Van Vught Rioleringen of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Van Vught Rioleringen zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 16, Incassokosten.

1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.

2. Indien Van Vught Rioleringen hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 17, Onderzoek, reclames.

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Van Vught Rioleringen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Van Vught Rioleringen in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Van Vught Rioleringen de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Van Vught Rioleringen slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8.

 

Artikel 18, Opzegging.

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Van Vught Rioleringen recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Van Vught Rioleringen zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Van Vught Rioleringen, zal Van Vught Rioleringen in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Van Vught Rioleringen extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 19, Opschorting en ontbinding.

1. Van Vught Rioleringen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 • na het sluiten van de overeenkomst Van Vught Rioleringen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is Van Vught Rioleringen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich aan de andere kant omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van Vught Rioleringen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Vught Rioleringen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Van Vught Rioleringen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 20, Teruggave ter beschikking gestelde zaken

1. Indien Van Vught Rioleringen aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1 genoemde verplichting, heeft Van Vught Rioleringen het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 21, In gebreke blijven van opdrachtgever.

1. Indien de opdrachtgever met de betaling van wat hij als gevolg van de overeenkomst en deze voorwaarden aan Van Vught Rioleringen verschuldigd is, in gebreke blijft, is hij daarover een rente van 1% per maand verschuldigd, ingaande op de dertigste dag na toezending van de betreffende factuur aan opdrachtgever tot aan de dag der complete voldoening.

2. Van Vught Rioleringen is na verloop van een maand na indiening van de eindafrekening bevoegd tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde, zonder dat een ingebrekestelling vereist zal zijn. Indien Van Vught Rioleringen tot invordering over gaat zijn alle daaraan verbonden kosten, de (buiten)-gerechtelijke daaronder begrepen, geheel voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 22, Schorsing en beëindiging van het werk in onvoltooide staat.

1. Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het werk in zijn geheel of voor een gedeelte te schorsen. Opdrachtgever dient Van Vught Rioleringen bij aangetekende brief van de (voorgenomen) schorsing op de hoogte te stellen. Voorzieningen die Van Vught Rioleringen als gevolg van een schorsing heeft moeten treffen, worden aan opdrachtgever in rekening gebracht en door deze voldaan. Voor schade, die Van Vught Rioleringen tengevolge deze schorsing lijdt, is de opdrachtgever aansprakelijk.

2. Indien de schorsing langer dan veertien dagen duurt, zal, indien Van Vught Rioleringen dit wenst, het al uitgevoerde werk worden afgerekend, waartoe Van Vught Rioleringen bij opdrachtgever een rekening indient, gespecificeerd op de wijze als bij het afsluiten van de overeenkomst is bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met de nog niet verwerkte bouwstoffen en materialen, voor zover deze eigendom van de opdrachtgever zijn geworden. Opdrachtgever zal deze nota binnen 14 dagen na factuurdatum voldoen.

3.Indien de schorsing van het werk langer dan een maand duurt, is Van Vught Rioleringen bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen en de overeenkomst – voor wat betreft het nog niet uitgevoerde gedeelte – te ontbinden. In dat geval dient de opdrachtgever – behalve wat hij overigens op grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst aan Van Vught Rioleringen verschuldigd is geworden – aan deze de schade, waaronder begrepen winstdervingschade, te vergoeden, welke voor Van Vught Rioleringen uit de beëindiging onvoltooide staat voortvloeit. Over wat de opdrachtgever uit dien hoofde verschuldigd is, dient Van Vught Rioleringen een gespecificeerde rekening in, evenals een zo gedetailleerd mogelijk overzicht van de schade.

 

Artikel 23, Aansprakelijkheid voor derden.

Personen die zich in of bij het werk bevinden, worden, voor zover deze niet in dienst zijn van Van Vught Rioleringen, geacht te staan onder toezicht en de leiding van de opdrachtgever, ook indien zich in, op of bij het werk geen beheerder bevindt of opdrachtgever zulk een beheerder niet heeft. Opdrachtgever zal Van Vught Rioleringen vrijwaren voor alle schade in het kader van het werk door derden geleden.

 

Artikel 24, (Dreigend) Tekortschieten van de opdrachtgever.

1. In geval de opdrachtgever niet,niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit een met Van Vught Rioleringen gesloten overeenkomst en deze voorwaarden voortvloeit, evenals wanneer Van Vught Rioleringen aanwijzingen heeft ontvangen over de verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever waardoor gerechtvaardigde twijfel ontstaat of deze zijn verplichtingen tegenover Van Vught Rioleringen zou kunnen nakomen, dan wel ingeval van faillissementsaanvrage of aanvrage van surséance van betaling van de opdrachtgever, evenals stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Van Vught Rioleringen het recht, zonder dat enige ingebrekestelling vereist zal zijn en zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te hare keuze, zonder dat Van Vught Rioleringen tot enige schadevergoeding of zekerheidsstelling gehouden is, onverminderd Van Vught Rioleringen toekomende rechten op vergoeding van schade, kosten en interesten.

2. In al deze gevallen is elke vordering, welke Van Vught Rioleringen ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, terstond en geheel opeisbaar. De opdrachtgever zal Van Vught Rioleringen in die gevallen de overeengekomen prijs, althans aanneemsom, betalen, verminderd met wat daarin is berekend voor het niet geleverde of het niet uitgevoerde gedeelte en met de eventuele al betaalde termijnen en verhoogt met een vergoeding van al door Van Vught Rioleringen geleden en te lijden schade. Eventueel nog op het werk aanwezige niet verwerkte materialen zal Van Vught Rioleringen op kosten van de opdrachtgever afvoeren.

 

Artikel 25, Toepasselijk recht, bevoegde rechter.

1. Op alle overeenkomsten gesloten met Van Vught Rioleringen en op de daaruit eventuele voortvloeiende rechtsbetrekkingen, is bij uitsluiting het Nederlands Recht van toepassing.

2. Ten aanzien van mogelijke geschillen, die tussen Van Vught Rioleringen en opdrachtgever kunnen ontstaan, dienen te worden voorgelegd:·Voor geschillen waarvan de kantonrechter/rechtbank bevoegd is om kennis te nemen: de Kantonrechter/rechtbank in het arrondissement waarin opdrachtgever gevestigd is, dan wel wanneer een dergelijke vestiging ontbreekt de E.A. Heer/Vrouwe kantonrechter te Tilburg.

 • Alle andere (inhoudelijke) geschillen: de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven in Nederland

 

Artikel 26, Afwijking van deze algemene voorwaarden.

Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk en rechtsgeldig, indien dat schriftelijk met Van Vught Rioleringen overeengekomen is.

 

Tilburg 01-04-2008

 

Van Vught Rioleringen

Bundersestraat 45

5012 TB Tilburg

 

 

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Tilburg