Vergunningen

Vergunningen voor het inzamelen van afval

Omdat er tegenwoordig steeds strengere eisen komen met betrekking tot het milieu en in het bijzonder voor het inzamelen en verwerken van afval, zijn wij vanzelfsprekend in het bezit van alle benodigde vergunningen.

Het Besluit inzamelen afvalstoffen (BIA) en de Regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (RIA) zijn op 1 mei 2004 in werking getreden. Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op een landelijke lijst verplicht, de zogenaamde VIHB-lijst. De nieuwe lijst vervangt de twaalf provinciale lijsten van inzamelaars. Voorwaarden voor vermelding op de VIHB-lijst zijn criteria op het gebied van betrouwbaarheid, kredietwaardigheid en vakbekwaamheid. Voor het criterium vakbekwaamheid is een vakdiploma benodigd.

Van Vught Rioleringen BV staat vermeld op de VIHB lijst als inzamelaar en vervoerder onder VIHB nummer NB502127VIXX.

Zo krijgt u bijvoorbeeld van onze chauffeurs een werkbon en begeleidingsbrief voor het ingezamelde afval. Hierop staat ons afvalstroomnummer vermeld en de hoeveelheid ingezameld afval. Het afvalstroomnummer is een unieke code bestaande uit 12 cijfers waarin de relatie wordt vastgelegd tussen onder andere het soort afval, herkomst, en manier van verwerking.

Eural-code is een Europese omschrijving om te kunnen beoordelen of een afvalstof wel of niet gevaarlijk is. De Eural vervangt de Nederlandse afvalstoffencodelijst en zal in de toekomst samen met het afvalstroomnummer op papieren voor inzamelen en verwerken van afval worden vermeld.

Het door ons ingezamelde afval wordt door ons op een verantwoorde manier verder verwerkt:

– Afval afkomstig uit vetafscheiders wordt voor vergisting aangeboden. Bij vergisting ontstaat de vorming van biogas welke weer als brandstof wordt hergebruikt, als restproduct water en een klein gedeelte afval over, zoals plastic en ijzer. Deze niet zijn te vergisten.

– Afval van slib afkomstig uit riolen, putten en straatkolken worden naar de waterzuivering gebracht. Hier zal het slib uiteindelijk als gezuiverd water weer op het oppervlaktewater worden geloosd.

-Zand afkomstig uit riolen en straatkolken wordt door ons gestort op de vuilstortplaats of voor recycling aangeboden, zodat het zand door biologische en mechanische processen gefilterd en gezuiverd wordt. Hierdoor kan het weer gereed gemaakt worden voor hergebruik.